1398/11/19 بخشنامه در خصوص دوره هاي آمورشي عمومي تكميلي به همراه پيوست مشخصات به شماره 668320 مورخ 1398/11/19
1398/11/7 بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پست هاي مديريتي به شماره 643479 مورخ 1398/11/07
1398/11/6 بخشنامه در خصوص استعلام هاي موردي از سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 640489 مورخ 1398/11/06
1398/11/6 بخشنامه در خصوص عدم قابليت اقدام از سوي دستگاه هاي اجرايي بر اساس پاسخ استعلام موردي دستگاه ديگر به شماره 640489 مورخ 1398/11/06
1398/9/30 بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره 555615 مورخ 1398/7/30
1398/9/30 بخشنامه شماره 555601 مورخ 1398/9/30 در خصوص ابطال بندهاي1 و 3 بخشنامه شماره 1512844 مورخ 1396/8/22
1398/9/17 بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برا كليه نيروهاي مسلح به شماره 523997 مورخ 1398/9/17
1398/9/14 بخشنامه معرفي امور بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت به شماره 519110 مورخ 1398/9/14
1398/9/9 بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره 504956 مورخ 1398/9/09
1398/7/16 بخشنامه در خصوص دوره هاي تربيت ارزياب به شماره 389261 مورخ 1398/7/16
1398/7/14 بخشنامه در خصوص اعمال مدارك تحصيلي بيش از يك مقطع به شماره 385996 مورخ 1398/7/14
1398/7/14 بخشنامه در خصوص ابطال شماره شناسه نيروهاي قطع همكاري به شماره 383689 مورخ 1398/7/14
1398/7/8 بخشنامه در خصوص صدور حكم به ورود شكايات كاركنان دولت به شماره 371717 مورخ 1398/7/8
1398/6/20

بخشنامه در خصوص درج و يا اصلاح كدملي و نام متصديان پست هاي موضوع ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و

كارگزاران جمهوري اسلامي ايران و همترازان آنها در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره 329351 مورخ 1398/6/20

1398/5/16 بخشنامه در خصوص مجاز بودن دستگاه هاي اجرايي كشور براي عقد قرارداد با موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 261255 مورخ 98/5/15

نکته آموزشی

یمانکاران محترم طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان یک ماه پس از تایید صورتحساب نهایی و پس از دریافت مانده مطالبات ضروریست با مراجعه به واحد حقوقی نسبت به تایید تسویه حساب نهایی قرارداد فی مابین اقدام فرمایند.

نکته آموزشی

طبق ماده 51 شرایط عمومی پیمان جهت هر گونه تسویه حساب و دریافت سپرده حسن انجام کار تهیه ، تنظیم و تایید فرم صورحساب نهایی ( فرم ماده 51) الزامی می باشد .

تاریخ بروزرسانی: 1400/02/21

nosazi

اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام


  • آدرس:بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان کوثر
  • کدپستی : 6931154149
  • تلفن های تماس: 32223222- 32221041
  • پست الکترونیک روابط عمومی : info@nmilam.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام می باشد

طراح : مهندس رضا عزیزی - سال 1394