حوزه مدیر کل

مدیر کل :آقای نصرت اله رحیمی

معاونت اجرایی

آقای مالک شیرزادی

معاونت اداری و مالی

آقای علی فضلعلی

حراست

آقای محمد مرادی

روابط عمومی

آقای علی نظر جوهری 

فناوری اطلاعات

آقای یداله کرمی

معاونت مشارکت های مردمی

آقای جلال حمره

معاونت فنی

آقای  سیف اله جمالی

اعتبارات

آقای خالد کرمی

امور قراردادها

آقای محمد کریمی-خداداد بیگی

دفتر مدیر کل

آقای محسن حیدری

 

 

حوزه معاونت اجرایی

سرنظارت ابنیه1

آقای رستم خانی

شناسنامه فنی

آقای ناصریان

سر نظارت ابنیه2

آقای  احسان شهری

نظارت تاسیسات

آقای ولی اله پناهی -بیرانی-اکرمی زاده

کمیته پیمان و رسیدگی

آقای امیر دوستی-بور بهمن

نظارت ابنیه

آقایان چگنی-جوادیان-صیدی- صیدی بور-دارایی

 

 

حوزه معاونت اداری و مالی

امور اداری

خانم علینظری

امور مالی

آقای محمد نقی رشیدی فرد-کریمخانی-جعفری-فداکار

انبار-تجهیزات

آقای محمد میری

کارپردازی-بایگان فنی

آقای جلیل صبوری

دبیرخانه

خانم روشنی

بایگانی مالی

آقای علی محمد بازیار

نقلیه

آقای محمد علی جمشیدی

خدمات

آقایان علی محمد بازیار-عباس شکری

دبیرخانه ذیحسابی

خانم عباسیان

تلفن خانه

آقای حجت اله حیدری نژاد

 

 

حوزه معاونت فنی