~~شناسه زیرخدمت         عنوان زیرخدمت  عناوین انگلیسی زیر خدمت شرح زیرخدمت گردش کار زیرخدمت لینک سامانه زیرخدمت
15021267100 

ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، 

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

Organization and planning

of space development 

~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت

www.login.dres.ir 

bi.dres.ir

15021267101 

اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

Implementation of construction projects ~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت www.pms.dres.ir
15021267102 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

Providing space and equipment standards ~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت www.dres.ir/tech
18081267103 

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادها

در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

Leading and attracting pu